Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thư tư, ngày 24 tháng 09 năm 2008
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


  Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin

  • Send this page to somebody
  • Print this page

  Địa chỉ: SHIS QI 09 Conj. 10 Casa 1 – Lago Sul  CEP: 71.615-070
  Brasilia/DF

  Fone: 55 61 33645876

  Fax: 55 61   33645836

  E-mail: [email protected] ; [email protected]

  Website: http://www.vietnamembassy-brazil.org/

  DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

  1. NGUYỄN THẠC DĨNH Đại sứ   
      Tel: 00.55.61.3248 7268; email : [email protected]

  2. VŨ THANH NAM      Tham tán Chính trị
      Tel: 00.55.61.33645876 (máy lẻ 25);  mobile : 00.55.61. 9962.6312
      Email : [email protected]

  3. PHẠM BÁ UÔNG       Tham tán Thương mại 
                                        (Cơ quan tại Sao Paulo)
     Tel: 00.55.11.76770437 ; email : [email protected]

  4. NGUYỄN THÚY LAN         Bí thư thứ nhất  (phụ trách lãnh sự, lễ tân, văn phòng)
       Tel : 00.55.61.8489.6315; email : [email protected]
       
  5. HOÀNG KIM PHỤNG     Tùy viên Quân sự 
     Tel:   00.55.61.33640704; email : [email protected]

  6.TRẦN ĐÌNH TUẤN       Phó Tuỷ viên Quân sự
     Tel:  00.55.61.33640704 ; email :[email protected]

  7. TRẦN SỰ                         Tuỳ viên Thương mại
      Tel : 00.55.11.89657868 ; Email : [email protected],vn


  Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs