Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thư tư, ngày 17 tháng 02 năm 2010
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


  Đoàn Việt Nam dự Đại hội Đảng Cộng sản Peru

  • Send this page to somebody
  • Print this page
  VNA 08/02/2010 - Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn, đã tham dự Đại hội VIII Đảng Cộng sản Peru-Tổ quốc Đỏ (PCdelP), diễn ra từ ngày 4 đến 7/2, tại thủ đô Lima của Peru.

  Đại hội đã tập trung đánh giá tình hình quốc tế, khu vực Mỹ Latinh và Peru; thảo luận và thông qua Cương lĩnh mới và Điều lệ sửa đổi của Đảng; khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng và chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng của Mariátegui (người sáng lập Đảng Cộng sản Peru) là nền tảng tư tưởng của Đảng.

  Với khẩu hiệu "Cùng với Mariátegui, đoàn kết và chủ nghĩa xã hội - chúng ta nhất định thắng", Đại hội xác định nhiệm vụ trước mắt của Đảng Cộng sản Peru là xây dựng khối đại đoàn kết các lực lượng cánh tả, tiến bộ ở Peru, tập hợp quần chúng đông đảo tiến hành đấu tranh nhằm xây dựng một nước Cộng hòa mới, sửa đổi Hiến pháp, giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử khu vực cuối năm 2010 và tổng tuyển cử năm 2011, lập nên một chính phủ vì nhân dân.

  Đại hội kêu gọi sáp nhập PCdelP và Đảng Cộng sản Peru (PCP) thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, lập mới chức danh chủ tịch Đảng và bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng.

  Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuyển điện mừng của Trung ương Đảng gửi Đại hội và nói chuyện với các đại biểu dự Đại hội về sự nghiệp Đổi mới và những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Chủ tịch Đảng Cộng sản Peru và Ban lãnh đạo PCDel đánh giá cao vị trí, vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam đối với phong trào cộng sản quốc tế và khẳng định mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước./.


  Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs