Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ sáu, ngày 19 tháng 02 năm 2010
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


  Lệ phí lãnh sự

  • Send this page to somebody
  • Print this page

                                                  

   ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN

   VIỆT NAM TẠI BRAXIN

  --------

   

   

         PHÒNG LÃNH SỰ

  -----

   

  CONSULAR FEES
  Biểu mức thu lệ phí lãnh sự
  (In accordance with Circulate No. 134/TT-BTC dated December 31, 2004
  issued by the Ministry of Finance of the S.R.Vietnam).
  (Ban hành kèm theo Thông tư số:134/2004/TT-BTC ngày 31/12/ 2004 của Bộ Tài chính)

  STT.

  DANH SÁCH

  MỨC THU (USD)

  A

  PASSPORT AND VISA FEE

  LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU VÀ THỊ THỰC

   

  1

  PASSPORT

  HỘ CHIẾU

   

   

  ISSUANCE OF NEW PASSPORT

  CẤP HỘ CHIẾU MỚI

  50

   

  PASSORT EXTENSION

  GIA HẠN HỘ CHIẾU

  20

   

  AMENDMENT, ATTACHING CHILD’S PHOTO

  BỔ SUNG, DÁN ANH TRẺ EM VÀO HỘ CHIẾU

  10

   

  PASSORT REISSUING

  CẤP LẠI HỘ CHIẾU

  100

  2

  TRAVEL DOCUMENT

  GIẤY THÔNG HÀNH

   

   

  A) TRAVEL DOCUMENT

  GIẤY THÔNG HÀNH

   

   

  ISSUANCE OF NEW TRAVEL DOCUMENT

  CẤP GIẤY THÔNG HÀNH

  20

   

  TRAVEL DOCUMENT EXTENSION

  GIA HẠN GIẤY THÔNG HÀNH

  10

   

  REISSUING TRAVEL DOCUMENT (DUE TO LOSS OR DAMAGE)

  CẤP LẠI GIẤY THÔNG HÀNH (DO HỎNG HOẶC MẤT)

  30

   

  B)  TRAVEL DOCUMENT FOR REPATRIATION

   GIẤY THÔNG HÀNH HỒI HƯƠNG

   

   

  ISSUANCE OF NEW TRAVEL DOCUMENT

  CẤP GIẤY THÔNG HÀNH

  100

   

  REISSUING TRAVEL DOCUMENT (DUE TO LOSS OR DAMAGE)

  CẤP LẠI GIẤY THÔNG HÀNH (DO HỎNG HOẶC MẤT)

  120

  3

  VISAS

  THỊ THỰC CÁC LOẠI

   

   

  A) SINGLE ENTRY (TRANSIT)

  THỊ THỰC NHẬP CẢNH, NHẬP XUẤT CẢNH , QUÁ CẢNH 1 LẦN

  25

   

  B) MULTIPLE ENTRIES VISA

  THỊ THỰC NHẬP XUẤT CẢNH NHIỀU LẦN

   

   

  - VALID LESS THAN ONE MONTH

  LOẠI CÓ GIÁ TRỊ DƯỚI 1 THÁNG

  40

   

  - VALID LESS THAN SIX MONTHS

  LOẠI CÓ GIÁ TRỊ DƯỚI 6 THÁNG

  70

   

  - VALID FROM SIX MONTHS TO ONE YEAR

  LOẠI CÓ GIÁ TRỊ TỪ 6 THÁNG ĐẾN 01 NĂM

  100

   

  C) TRANSFER VISA ONTO NEW PASSPORT

  CHUYỂN THỊ THỰC SANG HỘ CHIẾU MỚI

  10

  4

  STAMP AB (USED FOR ORDINARY PASSPORT ON OFFICIAL TRIP)

  TEM AB (CẤP CHO HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG ĐI VIỆC CÔNG)

  10

  B

  OTHER FEES

  CÁC LỆ PHÍ KHÁC

   

  1

  CONTRACT CERTIFICATION

  CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG

  50

  2

  CERTIFICATION OF WILL, LETTER OF AUTHORIZATION, COPY, PHOTOCOPY OF ORRIGINAL  DOCUMENT, TRANSLATION

  CHỨNG THỰC DI CHÚC, THƯ UỶ QUYỀN, TRÍCH TÀI LIỆU, BẢN SAO, CHỤP, BẢN DỊCH

  5

  3

  LEGALIZATION

  HỢP PHÁP HOÁ GIẤY TỜ, TÀI LIỆU

  5

  4

  TRANSFER OF DOCUMENT IN LEGAL AUTHORIZATION, VERIFICATION OF DOCUMENT (EXCLUDING FEE FOR DELIVERY)

  NHẬN CHUYỂN HỒ SƠ VỀ UỶ THÁC TƯ PHÁP, XÁC MINH GIẤY TỜ TÀI LIỆU (KHÔNG KỂ TIỀN CƯỚC PHÍ)

  15

  5

  ISSUANCE OR CERTIFICATION OF DOCUMENT CONCERNING SHIP, AIRCRAFT AND OTHER TRANSPORTATION MEANS

  CẤP VÀ CHỨNG THỰC CÁC LOẠI GIẤY TỜ VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TÀU THUỶ, MÁY BAY VÀ CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG KHÁC

  10

  6

  FILING FOR INHERITANCE MATTERS

  LẬP HỒ SƠ LÀM THỦ TỤC NHẬN THỪA KẾ

   

   

  A) ACCEPTANCE OF WILL FOR PRESEVATION; ANNOUNCEMENT OF WILL; CERTIFICATION OF INHERITANCE DISPOSAL AGGREEMENT, INHERITANCE ACCEPTANCE, INHERITQNCE REFUSAL DOCUMENTS

  NHẬN LƯU GIỮ DI CHÚC, CÔNG BỐ DI CHÚC, CÔNG CHỨNG VĂN BẢN THOẢ THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN, CÔNG CHỨNG VĂN BẢN THOẢ THUẬN KHAI NHẬN DI SẢN, CÔNG CHỨNG VĂN BẢN TỪ CHỐI DI SẢN

  10

   

  B) INHERITANCE PROPERTY VALUED LESS THAN 1000USD

  THỪA KẾ TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ DƯỚI 1000USD

  50

   

  C) INHERITANCE PROPERTY VALUED FROM 1000USD

  THỪA KẾ TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ TỪ 1000USD TRỞ LÊN

  2% OF THE PROPERTY VALUE, MAXIMUM 2500USD

  7

  CITIZEN REGISTRATION CERTIFICATION

  CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN

  5

  8

  CONSULAR CERTIFICATION FEE

  LỆ PHÍ CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ

   

   

  A) CERTIFICATION OF STAMP, SIGNATURE

  CHỨNG NHẬN CON DẤU, CHỮ KÝ

  1

   

  B) CERTIFICATION OF STAMP, SIGNATURE AND CONTENT OF THE DOCUMENT

  CHỨNG NHẬN CON DẤU, CHỮ KÝ VÀ NỘI DUNG VĂN BẢN

  2

  9

  CONSULAR CERTIFICATION ACCORDING TO CITIZEN’S REQUEST

  CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA CÔNG DÂN

  5

  C

  FEES ON THE MATTERS OF CITIZENSHIP

  LỆ PHÍ VỀ QUỐC TỊCH

   

   

  ENTERING VIETNAMESE CITIZENSHIP

  NHẬP QUỐC TỊCH

  150

   

  RE-ENTER VIETNAMESE CITIZENSHIP

   TRỞ LẠI QUỐC TỊCH

  150

   

  RENUNCIATION OF VIETNAMESE CITIZENSHIP

  THÔI QUỐC TỊCH

  150

   

  CERTIFICATE OF VIETNAMESE CITZENSHIP

  CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CÓ QUỐC TỊCH

  35

   

  CERTIFICATE OF THE TERMINATION OF VIETNAMESE CITZENSHIP

  CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN MẤT QUỐC TỊCH

  35

  D

  FEE ON PERSONAL REGISTRATION MATTERS

  LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

   

  1

  BIRTH REGISTRATION

  KHAI SINH

   

   

  REGISTRATION OF BIRTH

  ĐĂNG KÝ KHAI SINH

  5

   

  OVERDUE REGISTRATION OF BIRTH

  ĐĂNG KÝ KHAI SINH QUÁ HẠN

  5

   

  RE-REGISTRATION OF BIRTH

  ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH

  10

  2

  MARRIAGE

  KẾT HÔN

   

   

  MARRIAGE REGISTRATION

  ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

  50

   

  MARRIAGE RE-REGISTRATION

  ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN

  100

  3

  DEATH REGISTRATION

  KHAI TỬ

   

   

  OVERDUE REGISTRATION OF DEATH

  ĐĂNG KÝ KHAI TỬ QUÁ HẠN

  5

   

  RE-REGISTRATION OF DEATH

  ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ

  10

  4

  CHILD ADOPTION

  NHẬN NUÔI CON NUÔI

   

   

  REGISTRATION OF CHILD ADOPTION

  ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

  100

   

  RE-REGISTRATION OF CHILD ADOPTION

  ĐĂNG KÝLẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI

  200

  5

  REGISTRATION OF RECOGNITION OF PARENTAL RELATIONSHIP

  ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON

  100

  6

  CORRECTION OF NAME, DATE OF BIRTH

  CẢI CHÍNH HỌ, TÊN, CHỮ ĐỆM, NGÀY THÁNG NĂM SINH

  50

  7

  REGISTRATION OF OTHER PERSONAL MATTERS

  CÁC VIỆC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH KHÁC

   

   

  -          COPY OF DOCUMENTS FROM ORIGINAL RECORD

  CẤP BẢN SAO CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH TỪ SỔ GỐC

  1

   

  -          CERTIFICATION FOR THE PURPOSES OF MARRIAGE, ADOPTION, GUARDIANSHIP AT FOREIGN COMPETENT AUTHORITIES

  CẤP, XÁC NHẬN GIẤY TỜ ĐỂ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, NUÔI CON NUÔI, GIÁM HỘ TẠI CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN NƯỚC NGOÀI

  50

   

  - ISSUANCE, CERTIFICATION OF OTHER PERSONAL DOCUMENT

  CẤP, XÁC NHẬN GIẤY TỜ HỘ TỊCH KHÁC

  5

   

  - RECCORDING PERSONAL CHANGES DUE TO MARRIAGE, ADOPTION, GUARDIANSHIP, DIVORCE AND TERMINATION OF GUARDIANSHIP THAT HAVE BEEN REGISTERRED TO FOREIGN AUTHORITIES

  GHI VÀO SỔ CÁC THAY ĐỔI VỀ HỘ TỊCH DO KẾT HÔN, NHẬN CON NUÔI, GIÁM HỘ, LY HÔN, VÀ CHẤM DỨT VIỆC NUÔI CON NUÔI ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN NƯỚC NGOÀI

  5

   

  - RE-REGISTRATION FOR VIETNAMESE CITIZEN OF PERSONAL MATTERS THAT HAVE INCURRED ABROAD AND BEEN REGISTERED BY FOREIGN AUTHORITIES

  ĐĂNG KÝ LẠI CÁC SỰ KIỆN HỘ TỊCH XẢY RA Ở NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN CỦA NƯỚC SỞ TẠI ĐĂNG KÝ CHO CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI

  5

  E

  OTHER REGULATIONS:

   

  1.

  EXTRA FEES FOR OVERTIME AND URGENT PROCEDURES (WHEN FILES HAS BEEN SUFFICIENT, EXCEPT CASES IN PART D.):

  THU LỆ PHÍ LÀM GẤP VÀ NGOÀI GIỜ NGOÀI MỨC QUY ĐỊNH (KHI HỒ SƠ ĐÃ HỢP LỆ, TRỪ MỤC D, ĐIỂM 3), THU THÊM:

  A. WHIN THIN 01 DAY (24H) – EXTRA FEE

  TRONG NGÀY (24 TIẾNG), THU THÊM:

   

   

   

  30%

   

  B. NEXT DAY (36H) – EXTRA FEE:

  NGÀY HÔM SAU, THU THÊM:

  20%

   

   

  C. OVERTIME, WEEKEND AND OTHER HOLIDAYS – EXTRA FEE:

  NGOÀI GIỜ LÀM VIỆC, NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ, THU THÊM:

  30%

  2.

  FEE IS NOT REFUNDABLE IF THE APPLICANT REFUSE TO ACCEPT THE COMPLETED DOCUMENTS

  TIỀN LỆ PHÍ SẼ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ NẾU SAU ĐÓ ĐƯƠNG SỰ TỪ CHỐI KHÔNG NHẬN LẠI HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC HOÀN TẤT

   


  Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs