Thứ ba, ngày 14 tháng 06 năm 2016 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Kết thúc Hội nghị Trung ương năm, khoá X

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) họp tại Hà Nội từ ngày 5/7 đã kết thúc chiều 14/7.

Thông báo của Hội nghị cho biết, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đã nghe báo cáo và thảo luận một số đề án: Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII; Giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu và phê chuẩn; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Hội nghị nhất trí rằng công tác tư tưởng, lý luận, báo chí là một bộ phận quan trọng trong hoạt động của Đảng để xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, tuyên truyền tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng của đất nước.

Trong những năm tới, bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đan xen cả thời cơ và thách thức to lớn, công tác tư tưởng, lý luận, báo chí cần phải chủ động, tích cực, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả nội dung và phương thức hoạt động.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đặt ra, cần phải nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác tư tưởng, lý luận, báo chí; có cơ chế gắn kết chặt chẽ hoạt động tư tưởng, lý luận, báo chí với các hoạt động phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết về "Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới".

Hội nghị cho rằng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân của đảng cầm quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết về "Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng".

Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thông báo của hội nghị nêu rõ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị nhằm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao tính khoa học, năng lực và  hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã  hội, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng của hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân. Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị".

Hội nghị nhất trí tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ cải cách hành chính với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Ban chấp hành trung ương đã ban hành nghị quyết về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước".

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII và quyết định việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước để Quốc hội bầu và phê chuẩn; xem xét báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5./.(TTXVN)

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: [email protected]